Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Årsmötet 2013 genomförs i samband med medlemsträffen lördag, 23 februari.

Tid: Lördag den 23 februari kl 12.00, samling och registering. Mötet börjar 13:00

Plats: Konferensrummet, Spelets Hus, Djurgårdsgatan 40 , Göteborg.

Dagordning för årsmötet hittar du nedan.

Kallelse till samtliga medlemmar har enligt stadgar också skickats genom e-postlistan, postats på föreningen hemsida (https://gothenburgboardgamers.se/) samt genom affischering på klubblokalens anslagstavla.

Motioner måste vara föreningen till handa senast 16 februari. Detta för att vi skall ha tid att förbereda ditt ärende och planera tidåtgången för årsmötet.

Vi kommer att genomföra en ändring i stadgar §11 Ordinarie årsmöte

  • Motioner tillkommer som en punkt på dagordningen.


Från

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av två personer att justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ekonomisk berättelse för förra året
8. revisorernas berättelse för förra året
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. årets verksamhetsplan
11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. val av årets styrelse
13. val av årets revisor
14. val av årets valberedare
15. övriga frågor
16. mötets avslutande

Till
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

) mötets öppnande
) mötets behörighet
) val av mötets ordförande
) val av mötets sekreterare
) val av två personer att justera protokollet
) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
) ekonomisk berättelse för förra året
) revisorernas berättelse för förra året
) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
) motioner
) årets verksamhetsplan
) årets budget och fastställande av medlemsavgift
) val av årets styrelse
) val av årets revisor
) val av årets valberedare
) övriga frågor
) mötets avslutande

 

Förslag

Verksamhetsberättelse 2012 för Gothenburg Boardgamers (GoBo)

Beskrivning av verksamheter som bedrivits

Föreningen har bedrivit verksamheten under hela året.
Under 2012 har styrelsen träffats sju gånger. Dessa möten är protokollförda och granskade av revisorerna.
Föreningen är sedan 2011 etablerad med regelbunden spelaktivitet i Spelets Hus, med ett eget (delat) rum.
Antalet medlemmar i föreningen var vid 2012 års utgång 78 (43) stycken.
Lokalen har varit full av spelaktivitet, tisdags-, onsdagskvällar och lördagar.
Det har även spelats mycket spel hemma hos enskilda medlemmar. Främst på västra Hisingen.
Styrelsen har haft en representant i Spelets Hus-rådet, som i början av året träffats regelbunden, men under hösten har aktiviteten varit lägre. Där avhandlas allehanda spörsmål som rör alla föreningar i Spelets Hus.
Föreningen har under året bedrivit studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet, vi har erhållit bidrag för dessa som gått till lokalhyra och spelinköp.
Några speciella aktiviteter som vi har genomfört är att delta under Majornadagen, en familjedag och under Sveroks spelvecka.
Vi har förhandlat fram rabatt för medlemmar i butiken World of Boardgames.

Styrelse 2012

Magnus Johansson, Ordförande
Thomas Johansson, Kassör
Jens Rydholm, sekreterare
Mikael Vintermark, ledamot
Ragnar Bark, ledamot
Per Reimers, suppleant
Markus Arnell, suppleant

Medlemsuppgifter

Antal medlemmar: 78
män: 64
kvinnor: 14

under 26 år: 14
män: 10
kvinnor: 4

 

Förslag

Verksamhetsplan 2013 för Gothenburg Boardgamers (GoBo)

Inledning

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation/förening. En verksamhetsplan används av föreningar för att kontinuerligt utveckla och förbättra sin verksamhet. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens aktiva fortlevnad är att den kontinuerligt utvärderas, uppdateras och används till grund för erfarenhetsåterföring, nulägesanalys och framtidsplanering. Genom att i en verksamhetsplan nedteckna vad vi vill med våra verksamheter och vilka mål vi vill uppnå höjer vi kvalitén i det vi gör.

Ledning och samordning

Styrelsens roll
Styrelsen samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar eventuella kriser och situationer som uppkommer tillsammans med berörda kommittéer, arbetsgrupper och andra parter.

Uppförandepolicyn
Genom den välkomnande attityd vi visar mot nya medlemmar och gäster så har vi lyckats få och behålla många medlemmar. Det är av yttersta vikt att detta vinnande koncept kan bibehållas när föreningen växer i storlek.
Det är alla medlemmars uppgift att detta fungerar bra framöver.

Verksamhet

Föreningen skall bedriva spelningar på tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar.

Genomföra marknadsaktiviteter och förbättra ungdomsverksamheten.

Utbildning

Vi skall utbilda 3 nya studiecirkelledare inom Studiefrämjandets utbildningsverksamhet. Detta är nödvändigt för att de skall godkänna våra studiecirklar.

Finansiering

Verksamheten finansieras främst genom följande källor. För mer detaljer, se budgeten.

  • Medlemsavgifter
  • Träffbidrag, SVEROK
  • Studiecirklar, Studiefrämjandet.