Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte			

Årsmötet 2012 genomförs i samband med medlemsträffen onsdagkväll, 22 februari.

Tid: Onsdag den 22 februari kl 18.00

Plats: Konferensrummet, Spelets Hus, Djurgårdsgatan 26 , Göteborg.

Dagordning för årsmötet hittar du nedan. 

Kallelse till samtliga medlemmar har enligt stadgar också skickats genom e-postlistan,
postats på föreningen hemsida (http://gothenburgboardgamers.se/) samt genom affischering på klubblokalens anslagstavla.

Övriga frågor måste vara föreningen till handa senast 15 februari. Detta för att vi skall ha tid att
förbereda dit ärende och planera tidåtgången för årsmötet.

Utdrag ur stadgar:

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.
För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
  1. mötets öppnande
  2. mötets behörighet
  3. val av mötets ordförande
  4. val av mötets sekreterare
  5. val av två personer att justera protokollet
  6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  7. ekonomisk berättelse för förra året
  8. revisorernas berättelse för förra året
  9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. årets verksamhetsplan
 11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. val av årets styrelse
 13. val av årets revisor
 14. val av årets valberedare
 15. övriga frågor
 16. mötets avslutande